• เรื่องน่ารู้ของนมเปรี้ยวกับสุขภาพ

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2557

 • 2557

 • เอกราช บำรุงพืชน์

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 หน้า 47-49

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • S20-สารอาหาร-สรีระ

 • นมเปรี้ยว;การหมัก;จุลินทรีย์;สุขภาพ;ระบบย่อยอาหาร;ความดันโลหิต;อาหารเพื่อรักษาโรค;การรักษาโรคโดยใช้อาหาร

 • Cultured milk;Fermentation;Microorganisms;Health;Digestive system;Blood pressure;Therapeutic diets;Diet treatment

 • นมเปรี้ยว;การหมักด้วยจุลินทรีย์;สุขภาพ;ระบบทางเดินอาหาร;สมรรถภาพทางกาย;ความดันโลหิต;การป้องกันโรค;การรักษาโรค

 • [1] เอกราช บำรุงพืชน์ (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา)

123

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

เอกราช บำรุงพืชน์. (2557). เรื่องน่ารู้ของนมเปรี้ยวกับสุขภาพ.  วารสารอาหาร, 44 (2) ,47-49


เอกราช บำรุงพืชน์. "เรื่องน่ารู้ของนมเปรี้ยวกับสุขภาพ" วารสารอาหาร, 44, 2557, 47-49.

เอกราช บำรุงพืชน์. (2557). เรื่องน่ารู้ของนมเปรี้ยวกับสุขภาพ.  วารสารอาหาร, 44 (2) ,47-49