• วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2557

 • 2557

 • วิชา ตรีสุวรรณ

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 หน้า 40-43

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • วิทยาศาสตร์การอาหาร;โยเกิร์ต;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;ส่วนผสม;วัตถุดิบ;จุลินทรีย์;คุณภาพ;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ

 • Food science;Yoghurt;Food processing;Ingredients;Raw materials;Microorganisms;Quality;Chemicophysical properties

 • วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร;โยเกิร์ต;เนื้อครีมโยเกิร์ต;กรรมวิธีการผลิต;ส่วนผสม;วัตถุดิบ;จุลินทรีย์;คุณภาพ;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ

 • Molecular gastronomy

 • [1] วิชา ตรีสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

351

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วิชา ตรีสุวรรณ. (2557). วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต.  วารสารอาหาร, 44 (2) ,40-43


วิชา ตรีสุวรรณ. "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต" วารสารอาหาร, 44, 2557, 40-43.

วิชา ตรีสุวรรณ. (2557). วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต.  วารสารอาหาร, 44 (2) ,40-43