• ข้อกำหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภค

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2557

 • 2557

 • เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
  ศิริพร ตันจอ

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 หน้า 33-39

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • อาหาร;เครื่องดื่ม;น้ำตาล;การได้รับอาหาร;ข้อแนะนำการบริโภคอาหาร;ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน;เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเซลล์ไขมัน;สภาวะของร่างกาย;สุขภาพ;การรักษาสุขภาพ;ฉลากผลิตภัณฑ์

 • Foods;Beverages;Sugar;Food intake;Dietary guidelines;Recommended dietary allowances;Adipose tissue;Body condition;Health;Health protection;Product labelling

 • อาหาร;เครื่องดื่ม;น้ำตาล;การบริโภคน้ำตาล;ข้อกำหนด;เกณฑ์ที่เหมาะสม;โรคอ้วน;การเกิดโรค;องค์กรด้านสุขภาพ;ฉลากอาหาร

 • Natural sugars

 • [1] เนตรนภิส วัฒนสุชาติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
  [2] ศิริพร ตันจอ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

200 807

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

เนตรนภิส วัฒนสุชาติ และ ศิริพร ตันจอ. (2557). ข้อกำหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภค
           วารสารอาหาร, 44 (2) ,33-39


เนตรนภิส วัฒนสุชาติ และ ศิริพร ตันจอ. "ข้อกำหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภค" วารสารอาหาร,
           44, 2557, 33-39.

เนตรนภิส วัฒนสุชาติ และ ศิริพร ตันจอ. (2557). ข้อกำหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภค
           วารสารอาหาร, 44 (2) ,33-39