• เห็ดตีนแรด เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2557

 • 2557

 • เยาวดี คุปตะพันธ์

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 หน้า 23-26

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • F01-การผลิตพืช

 • C20-การส่งเสริม

 • Tricholoma;ราที่รับประทานได้;คุณค่าทางโภชนาการ;องค์ประกอบทางเคมี;กรดอะมิโน;การบริโภค;กายวิภาคของพืช;การผลิต;วัสดุปลูก;กิจกรรมการส่งเสริม;เทคนิคการตลาด

 • Tricholoma;Edible fungi;Nutritive value;Chemical composition;Amino acids;Consumption;Plant anatomy;Production;Growing media;Extension activities;Marketing techniques

 • เห็ดตีนแรด;เห็ดพื้นบ้าน;คุณค่าทางโภชนาการ;องค์ประกอบทางเคมี;กรดอะมิโน;การบริโภค;ลักษณะทั่วไป;ปัญหาการผลิต;วัสดุเพาะเห็ด;การส่งเสริมการผลิต;การส่งเสริมการตลาด

 • [1] เยาวดี คุปตะพันธ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

408

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

เยาวดี คุปตะพันธ์. (2557). เห็ดตีนแรด เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง.  วารสารอาหาร, 44 (2) ,23-26


เยาวดี คุปตะพันธ์. "เห็ดตีนแรด เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง" วารสารอาหาร, 44, 2557, 23-26.

เยาวดี คุปตะพันธ์. (2557). เห็ดตีนแรด เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง.  วารสารอาหาร, 44 (2) ,23-26