• พฤติกรรมทางวิสโคอิลาสติกของเยลลี่ลำไยโดยวัดแบบทรานเซนท์

 • Viscoelastic behavior of longan jelly with transient measurement

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2552

 • 0125-1147

 • 2552

 • อรุณี อภิชาติสรางกูร
  ศศิธร ลออเลิศลักขณา

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 หน้า 181-188

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • Dimocarpus longan;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้;ส่วนผสม;คาราจีแนน;ถั่วคาร็อบ;กัม;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;สภาพยืดหยุ่น;ความหนืด

 • Dimocarpus longan;Fruit products;Ingredients;Carrageenans;Carobs;Gums;Food processing;Elasticity;Viscosity

 • เยลลี่ลำไย;การผลิต;ส่วนผสม;คาร์ราจีแนน;โลคัสต์บีนกัม;พฤติกรรมทางวิสโคอิลาสติก;การวัดแบบทรานเซนท์

 • Longan jelly;Viscoelastic behavior;Transient measurement

 • [1] อรุณี อภิชาติสรางกูร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ)
  [2] ศศิธร ลออเลิศลักขณา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ)

 • [1] Arunee Apichartsrangkoon (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [2] Sasitorn Laolertlakana (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)

249 393

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อรุณี อภิชาติสรางกูร และ ศศิธร ลออเลิศลักขณา. (2552).
           พฤติกรรมทางวิสโคอิลาสติกของเยลลี่ลำไยโดยวัดแบบทรานเซนท์.  วารสารอาหาร, 39 (2) ,181-188


อรุณี อภิชาติสรางกูร และ ศศิธร ลออเลิศลักขณา. "พฤติกรรมทางวิสโคอิลาสติกของเยลลี่ลำไยโดยวัดแบบทรานเซนท์"
           วารสารอาหาร, 39, 2552, 181-188.

อรุณี อภิชาติสรางกูร และ ศศิธร ลออเลิศลักขณา. (2552).
           พฤติกรรมทางวิสโคอิลาสติกของเยลลี่ลำไยโดยวัดแบบทรานเซนท์.  วารสารอาหาร, 39 (2) ,181-188