• กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพ

 • วารสารอาหาร

 • เม.ย.-มิ.ย. 2552

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 หน้า 119-126

 • 0125-1147

 • 2552

 • กรองแก้ว รามวงศ์

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • S20-สารอาหาร-สรีระ

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • อาหาร;กรดไขมัน;อาหารเพื่อสุขภาพ;หน้าที่ทางสรีรวิทยา;เมตาบอลิซึม;อาหารเพื่อรักษาโรค;การได้รับอาหาร;การปนเปื้อน

 • Foods;Fatty acids;Health foods;Physiological functions;Metabolism;Therapeutic diets;Food intake;Contamination

 • อาหาร;กรดไขมัน;โอเมก้า-3;สุขภาพ;หน้าที่;เมตาโบลิซึม;การรักษาโรค;การบริโภค;ความเสี่ยง;การปนเปื้อน

 • [1] กรองแก้ว รามวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

146

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

กรองแก้ว รามวงศ์. (2552). กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพ.  วารสารอาหาร, 39 (2) ,119-126


กรองแก้ว รามวงศ์. "กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพ" วารสารอาหาร, 39, 2552, 119-126.

กรองแก้ว รามวงศ์. (2552). กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพ.  วารสารอาหาร, 39 (2) ,119-126