• ไขมันทรานส์ ภัยเงียบในอาหาร

 • วารสารอาหาร

 • เม.ย.-มิ.ย. 2552

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 หน้า 115-117

 • 0125-1147

 • 2552

 • ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • อาหาร;กรดไขมัน;ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน;อันตรายต่อสุขภาพ;การบริโภคอาหาร

 • Foods;Fatty acids;Hydrogenation;Health hazards;Food consumption

 • อาหาร;ไขมัน;ไขมันทรานส์;อันตรายต่อสุขภาพ;การเกิดโรค;การบริโภค

 • Trans fatty acid

 • [1] ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

142

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. (2552). ไขมันทรานส์ ภัยเงียบในอาหาร.  วารสารอาหาร, 39 (2) ,115-117


ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. "ไขมันทรานส์ ภัยเงียบในอาหาร" วารสารอาหาร, 39, 2552, 115-117.

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. (2552). ไขมันทรานส์ ภัยเงียบในอาหาร.  วารสารอาหาร, 39 (2) ,115-117