• ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 191-199

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ถั่วเหลือง;โปรตีนจากพืช;อาหารจากถั่วเหลือง;คอลลอยด์;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;ส่วนผสม;เกลือ;คุณภาพ;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ

 • Soybeans;Plant protein;Soyfoods;Colloids;Food processing;Ingredients;Salts;Quality;Chemicophysical properties

 • เจลซอยโปรตีนไอโซเลท;เกลือ;ชนิด;ความเข้มข้น;ถั่วเหลือง;โปรตีนจากพืช;กรรมวิธีการผลิต;คุณภาพ;คุณสมบัติทางกายภาพ

 • soy protein isolate;gel;Calcium chloride;Magnesium chloride;Concentration

 • [1] ธนจันทร์ มหาวนิช (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร)
  [2] ประสิทธิศักดิ์ สมบูรณ์ศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร)
  [3] ศุภชาญ ตั้งวิริยศิริกุล

 • [1] Thanachan Mahawanich (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Food Technology)
  [2] Prasitisak Somboonsak (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Food Technology)
  [3] Supachan Tangviriyasirikul (Imperial College London, London (UK). Faculty of Engineering. Dept. of Chemical Engineering and Chemical Technology)

189 1

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ธนจันทร์ มหาวนิช. (2550). ผลของชนิดและความเข้มข้นของเกลือที่มีต่อสมบัติของเจลซอย โปรตีนไอโซเลท
           วารสารอาหาร, 37 (2) ,191-199


ธนจันทร์ มหาวนิช. "ผลของชนิดและความเข้มข้นของเกลือที่มีต่อสมบัติของเจลซอย โปรตีนไอโซเลท" วารสารอาหาร, 37, 2550,
           191-199.

ธนจันทร์ มหาวนิช. (2550). ผลของชนิดและความเข้มข้นของเกลือที่มีต่อสมบัติของเจลซอย โปรตีนไอโซเลท
           วารสารอาหาร, 37 (2) ,191-199