• ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 163-172

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q05-สารเจือปนในอาหาร

 • น้ำตาล;มะพร้าว;การผลิต;ซัลไฟต์;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;ความปลอดภัยทางอาหาร;การเปลี่ยนสี;การควบคุมคุณภาพ;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ

 • Sugar;Coconuts;Production;Sulphites;Food processing;Food safety;Discoloration;Quality controls;Chemicophysical properties

 • น้ำตาลมะพร้าว;การผลิต;ซัลไฟต์;สารฟอกขาว;กรรมวิธีการผลิต;ความปลอดภัย;การเปลี่ยนสี;การควบคุมคุณภาพ;คุณสมบัติทางกายภาพ

 • Coconut sugar;Sulphiting agents;Sodium metabisulphite

 • [1] เวณิกา เบ็ญจพงษ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สถาบันวิจัยโภชนาการ)
  [2] อรอนงค์ มหัคฆพงศ์ (สถาบันอาหาร)
  [3] อาณดี นิติธรรมยง (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สถาบันวิจัยโภชนาการ)
  [4] เรณู ทวิชชาติวิทยากุล (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สถาบันวิจัยโภชนาการ)
  [5] วีรยา การพานิช (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สถาบันวิจัยโภชนาการ)

 • [1] Wenika Benjapong (Mahidol University. Salaya Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Institute of Nutrition)
  [2] Ornanong Mahakkapong (National Food Institute, Bangkok (Thailand))
  [3] Anadi Nitithamyong (Mahidol University. Salaya Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Institute of Nutrition)
  [4] Renu Twichatwitayakul (Mahidol University. Salaya Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Institute of Nutrition)
  [5] Weeraya Karnpanit (Mahidol University. Salaya Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Institute of Nutrition)

273 657

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

เวณิกา เบ็ญจพงษ์ และคนอื่นๆ. (2550). การใช้สารซัลไฟต์ในการผลิตน้ำตาลมะพร้าว
           และการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ปลอดภัยต่อการบริโภค
.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,163-172


เวณิกา เบ็ญจพงษ์ และคนอื่นๆ. "การใช้สารซัลไฟต์ในการผลิตน้ำตาลมะพร้าว
           และการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ปลอดภัยต่อการบริโภค" วารสารอาหาร, 37, 2550, 163-172.

เวณิกา เบ็ญจพงษ์ และคนอื่นๆ. (2550). การใช้สารซัลไฟต์ในการผลิตน้ำตาลมะพร้าว
           และการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ปลอดภัยต่อการบริโภค
.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,163-172