• ชาเขียว ดีและมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร

 • วารสารอาหาร

 • เม.ย.-มิ.ย. 2550

 • ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 139-143

 • 0125-1147

 • 2550

 • เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Camellia sinensis;ชา;องค์ประกอบทางเคมี;สุขภาพ;อาหารเพื่อรักษาโรค;การรักษาโรคโดยใช้อาหาร;คุณสมบัติของยารักษาโรค

 • Camellia sinensis;Tea;Chemical composition;Health;Therapeutic diets;Diet treatment;Medicinal properties

 • ชาเขียว;องค์ประกอบทางเคมี;สุขภาพ;การรักษาโรค;สรรพคุณทางยา

 • epigallo catechin gallate;EGCG

 • [1] เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

113 398

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์. (2550). ชาเขียว ดีและมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,139-143


เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์. "ชาเขียว ดีและมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร" วารสารอาหาร, 37, 2550, 139-143.

เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์. (2550). ชาเขียว ดีและมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,139-143