• กระบวนการความดันสูง ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร

 • วารสารอาหาร

 • เม.ย.-มิ.ย. 2550

 • ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 133-138

 • 0125-1147

 • 2550

 • ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • อาหาร;เทคโนโลยีที่ใช้ความดันสูง;เทคโนโลยีอาหาร;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;เครื่องมืออุตสาหกรรมอาหาร;สมรรถนะเครื่องมือ

 • Foods;High pressure technology;Food technology;Food processing;Food industry equipment;Equipment performance

 • อาหาร;กระบวนการความดันสูง;การแปรรูปอาหาร;เครื่องมือ;สมรรถภาพการทำงาน;การประยุกต์ใช้

 • [1] ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร)

475 861

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี. (2550). กระบวนการความดันสูง ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,133-138


ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี. "กระบวนการความดันสูง ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร" วารสารอาหาร, 37, 2550, 133-138.

ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี. (2550). กระบวนการความดันสูง ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,133-138