• โปรไบโอติก การดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

 • วารสารอาหาร

 • เม.ย.-มิ.ย. 2550

 • ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 117-123

 • 0125-1147

 • 2550

 • ประมวล ทรายทอง

 • http://www.ifrpd.ku.ac.th

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • โปรไบโอติก;แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค;พันธุวิศวกรรม;อุตสาหกรรมอาหาร;การวิเคราะห์ความเสี่ยง;กฎข้อบังคับ

 • Probiotics;Lactic acid bacteria;Genetic engineering;Food industry;Risk analysis;Regulations

 • โปรไบโอติก;แบคทีเรียแลคติก;การดัดแปลงพันธุกรรม;พันธุวิศวกรรม;อุตสาหกรรมอาหาร;การประเมินความเสี่ยง;กฎข้อกำหนด

 • [1] ประมวล ทรายทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์)

228 816

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ประมวล ทรายทอง. (2550). โปรไบโอติก การดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,117-123


ประมวล ทรายทอง. "โปรไบโอติก การดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร" วารสารอาหาร, 37, 2550, 117-123.

ประมวล ทรายทอง. (2550). โปรไบโอติก การดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร.  วารสารอาหาร, 37 (2) ,117-123