มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การพัฒนาการแปรรูปลิ้นจี่โดยการอบแห้ง ในระดับหมู่บ้านเกษตรกร 363 842 2535
การพัฒนาการแปรรูปลิ้นจี่โดยการอบแห้งในระดับหมู่บ้านเกษตรกร 0 179 2535
การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย (ใบกะเพรา) 349 445 2546
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการเอ็กซทรูชั่นสำหรับแป้งข้าวเจ้า: อุณหภูมิ ความชื้น และสัดส่วนผสมเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์พองตัว 928 499 2549
การเปรียบเทียบการแปรรูปกระเทียมผงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อนและแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ 262 722 2547
การแพร่กระจายอุณหภูมิของโจ๊กกระป๋อง: แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับข้อมูลการทดลอง 0 194 2552
เพิ่มเติมโดย Google Scholar