มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติ

ปริมาณข้อมูล