• อังกฤษ

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;การคลอดยาก;การตายของทารกในครรภ์;อินเดีย

 • Water buffaloes;Dystocia;Foetal death;India

 • กระบือ;ควาย;การคลอดยาก;การตายของทารกในครรภ์;อินเดีย

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Fetal ascites;Dystocia;Posterior presentation;India

 • The present communication reports a rare case of dystocia in a four year old she-buffalo due to fetal ascites with posterior presentation, relieved by abdominocentesis and forced extraction at veterinary clinical complex, Kumarganj, Faizabad, UP. The cow had an uneventful recovery.

 • [1] Bhoopendra Singh (Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Uttar Pradesh (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry. Department of Veterinary Gynaecology and Obstetrics)
  [2] Rajesh Kumar (Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Uttar Pradesh (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry. Department of Veterinary Gynaecology and Obstetrics)
  [3] Narendra Singh (Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Uttar Pradesh (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry. Department of Veterinary Gynaecology and Obstetrics)

49 13

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Bhoopendra Singh. (2020). Management of dystocia due to fetal ascites in a she-buffalo (Bubalus bubalis): A case report.  Buffalo Bulletin, 39 (2) ,265-268


Bhoopendra Singh. "Management of dystocia due to fetal ascites in a she-buffalo (Bubalus bubalis): A case report" Buffalo Bulletin, 39, 2020, 265-268.

Bhoopendra Singh. (2020). Management of dystocia due to fetal ascites in a she-buffalo (Bubalus bubalis): A case report.  Buffalo Bulletin, 39 (2) ,265-268