• อังกฤษ

  • L70-สัตวแพทยศาสตร์

  • กระบือ;การถ่ายภาพรังสี;อุลตราโซนิกส์;โรคกล่องเสียงและท่อลมอักเสบ;ต่อมธัยรอยด์;จุลพยาธิวิทยา;การผ่าตัด;อินเดีย

  • Water buffaloes;Radiography;Ultrasonics;Laryngotracheitis;Thyroid gland;Histopathology;Surgical operations;India

  • Buffaloes;Bubalus bubalis;Benign hyperplastic thyroid;Jaffarabadi buffalo;Thyroidectomy;Radiography;Ultrasonography;Laryngotracheaoesophageal;Thyroid;Histopathological report;Surgical specimen;India

  • This report describes a case of laryngotracheaoesophageal compression due to giant benign hyperplastic thyroid in a Jaffarabadi buffalo and thyroidectomy to relieve from compressive symptoms. Physical, radiographical and ultrasonograhical findings confirmed enlarged thyroid. Under sedation and local analgesia, total thyroidectomy was performed via cervical midline approach and excised thyroid was submitted for urther histopathological examination. Animal had an uneventful postoperative course and recovered well. Grossly, excised thyroid was of 30 cm * 10 cm in size and 850 g of weight. Both the lobes of the thyroid gland were symmetrically enlarged and had meaty appearance. Benign hypertrophy and hyperplasia was reported on the histopathological report of surgical specimen.

  • [1] Vineet Kumar (Junagadh Agricultural University, Gujarat (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Department of Veterinary Surgery and Radiology)
    [2] Shruti Vora (Junagadh Agricultural University, Gujarat (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Department of Veterinary Surgery and Radiology)
    [3] Foram Asodiya (Junagadh Agricultural University, Gujarat (India). College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Department of Veterinary Surgery and Radiology)

62 53

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Vineet Kumar. (2019). Laryngotracheaoesophageal compression due to giant benign hyperplastic thyroid in a Jaffarabadi buffalo.  Buffalo Bulletin, 38 (4) ,673-680


Vineet Kumar. "Laryngotracheaoesophageal compression due to giant benign hyperplastic thyroid in a Jaffarabadi buffalo" Buffalo Bulletin, 38, 2019, 673-680.

Vineet Kumar. (2019). Laryngotracheaoesophageal compression due to giant benign hyperplastic thyroid in a Jaffarabadi buffalo.  Buffalo Bulletin, 38 (4) ,673-680