• อังกฤษ

  • BUFFALO;BUBALUS BUBALIS;METRITIS;THERAPIES;OXYTETRACYCLINE;NITROFURAZONE

  • [1] Pateria, A.K. (Indian veterinary Research Institute, Izatnagar (U.P.))
    [2] Rawal, C.V.S. (Indian veterinary Research Institute, Izatnagar (U.P.))
    [3] Sharma, M.C. (Indian veterinary Research Institute, Izatnagar (U.P.))

82 166

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Pateria, A.K.. (1992). Studies on some clinico therapeutic aspects of metritis in buffaloes.  Buffalo Bulletin (Thailand), 11 (4) ,75-80


Pateria, A.K.. "Studies on some clinico therapeutic aspects of metritis in buffaloes" Buffalo Bulletin (Thailand), 11, 1992, 75-80.

Pateria, A.K.. (1992). Studies on some clinico therapeutic aspects of metritis in buffaloes.  Buffalo Bulletin (Thailand), 11 (4) ,75-80