จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกิจการผสมเทียมโคนมและกระบือปลัก